بهترین موقع درخواست افزایش حقوق، چه زمان هایی است؟

بهترین موقع درخواست افزایش حقوق، چه زمان هایی است؟

انتخاب زمان مناسب در تأیید شدن درخواست افزایش حقوق نقش مهمی دارد. اما پیش از آنکه به فکر چنین درخواستی باشید، اول باید از این موضوع اطمینان حاصل کنید که کار شما نیز به همین اندازه خوب است؛ یا حداقل پیشرفت ثابتی را تجربه می...