بهترین سیستم های آموزشی دنیا چگونه کار می‌کنند؟

بهترین سیستم های آموزشی دنیا چگونه کار می‌کنند؟

برای ما که همه کودکی و نوجوانی مان با استرس نمره و امتحان و خواب نماندن و شرکت در مراسم کذایی صبحگاه مدارس گذشته، سخت است باور کنیم که دانش آموزان باقی کشورهای دنیا شرایطی از زمین تا آسمان متفاوت با ما را در دوران اولیه...