بهار ۹۵ میزبان عملیات شفق حکومت و عمری طالبان خواهد بود

بهار ۹۵ میزبان عملیات شفق حکومت و عمری طالبان خواهد بود

گروه طالبان شاخه ملا اختر محمد منصور از آغاز عملیات بهاری جدید این گروه زیر نام "عمری" در کشور خبرداد. در خبرنامه ای که از سوی این گروه به تازگی منتشرشده آمده است که مراکز نظامی نظامیان افغان و خارجی از اهداف اساسی این...