سروی سرک بند بخش آباد فراه تکمیل شده است

سروی سرک بند بخش آباد فراه تکمیل شده است

کار سروی تخنیکی و جیوتکنیکل سرک بند بخش آباد فراه تکمیل شده است. تیم انجینری وزارت فواید عامه در هنگام دیدار با محمد آصف ننگ والی فراه، از پایان کار سروی تخنیکی وجیو تکنیکل سرک بند بخش آباد خبر داده است. در همین حال، تیم...