کار بند بخش آباد فراه رو به پیشرفت است

کار بند بخش آباد فراه رو به پیشرفت است

مسوولان در وزارت انرژی و آب کشور از پیش رفت ۳۵ درصدی کار بند بخش‌ آباد فراه سخن می‌زنند.   آنان می‌گویند کار توپوگرافی بند بخش‌آباد در همه‌ی ساحات این بند به شمول ۴۵ کیلومتر کانال اصلی آن تکمیل شده است. در خبرنامه ی...