بلوچ زاده: گفت وگوهای امنیتی فرصت ایده آل برای افغانستان

بلوچ زاده: گفت وگوهای امنیتی فرصت ایده آل برای افغانستان

اجمل بلوچ زاده فعال سیاسی در کشور به این باور است که برگزاری کنفرانس های امنیتی در هر صورت می تواند تاثیراتی در او ضاع افغانستان منطقه وجهان داشته باشد. به باور آقای بلوچ زاده برگزاری چنین نشست ها ی که از کشورهای مختلف...