بلند رفتن بی رویه قیمت گاز در بازار هرات

بلند رفتن بی رویه قیمت گاز در بازار هرات

قیمت گاز در بازار هرات چندیست بالا رفته و این عمل بارها مورد نکوهش شهروندان این ولایت قرار گرفته اما محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات دلیل این افزایش بی رویه گاز در بازار را به دو عامل مرتبط میسازد یک اینکه ریاست مواد نفت...