بزرگراه سالنگ به روی وسایل باربری مسدود شد

بزرگراه سالنگ به روی وسایل باربری مسدود شد

مسئولان حفظ ومراقبت بزرگ راه سالنگ می‌گویند که این شاهراه به روی خودرو/موترهای باربری بسته شده است. جنرال رجب مسئول اداره حفظ ومراقبت بزرگ راه سالنگ گفت که شاهراه سالنگ بروی خودرو/موترهای باربری وخودرو/موترهایی‌که...