بزرگداشت از روز ورود مجاهدین به هرات

بزرگداشت از روز ورود مجاهدین به هرات

...