برگزیت سبب افزایش مهاجرت به سمت دیگر کشورهای اروپایی شده است

برگزیت سبب افزایش مهاجرت به سمت دیگر کشورهای اروپایی شده است

پس از برگزیت شمار زیادی از شهروندان بریتانیا کشورهای اروپایی دیگر را برای زندگی انتخاب کرده اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نتیجه همه پرسی اخیر در انگلیس مبنی بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا سبب شد تا شمار زیادی از مردم...