برگزاری کارگاه گزارش دهی سالانه ریاست عمومی تحقیقات زراعتی

برگزاری کارگاه گزارش دهی سالانه ریاست عمومی تحقیقات زراعتی

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای ۱۲۰ تن از کارمندان تحقیقات زراعتی مرکز و ولایات کارگاه سه روزه را راه اندازی نمود. هدف از برگزاری این کارگاه را، بررسی و انعکاس نتایج و فعالیت های تحقیقات زراعتی و شریک ساختن ویرایتی...