برگزاری نشست سارک در اسلام آباد بدون حضور افغانستان

برگزاری نشست سارک در اسلام آباد بدون حضور افغانستان

در نشست نمایندگان کشورهای عضو سازمان همکاریهای جنوب آسیا "سارک" در پاکستان نماینده افغانستان شرکت نکرد. این نشست دو روزه، با تعهد برای ریشه کن کردن فساد از طریق همکاری و هماهنگی در منطقه آغاز شد. در حالی که تنش ها بین...