برنامه وجوه نقدی حفظ و مراقبت در ولایت غزنی آغاز شد

برنامه وجوه نقدی حفظ و مراقبت در ولایت غزنی آغاز شد

برنامه وجوه نقدی حفظ و مراقبت به هدف آن کاریابی و باز سازی پروژِه های قبلی در ولایت غزنی رسمآ به کار آغاز نمود . انحنیر جاوید هجرت، مسوول ولایتی برنامۀ همبستگی ملی ولایت غزنی گفت: "در برنامۀ وجوه نقدی حفظ و مراقبت ۷۰ فیصد...