برنامه ماستری برای اولین بار برای افسران پولیس ملی آغاز شد

برنامه ماستری برای اولین بار برای افسران پولیس ملی آغاز شد

برای نخستین بار در چوکات نهاد های اکادمیک پولیس ملی کشور برنامه ماستری برای افسران پولیس آغاز شد. برنامه ماستری برای افسران پولیس رسماً در فرماندهی عمومی "استاف کالج" در کابل آغاز شده و بعد از این افسران پولیس می توانند...