برنامه بزنگاه (۵۹)

برنامه بزنگاه (۵۹)

موضوع برنامه : بررسی وضعیت اقتصادی ولایت هرات در سال ۱۳۹۴ مهمانان برنامه : سعد خطیبی رییس اتاق های تجارت ولایت هرات، محمد ابراهیم فروزش تحلیگر مسائل اقتصادی و محمد شفیع نعیمی کارشناس...