برنامه بزنگاه (۵۴)

برنامه بزنگاه (۵۴)

موضوع برنامه : بررسی واردات مواد نفتی بی کیفیت در ‫هرات مهمانان برنامه : سردار بهادری رییس کمیته نظارت شورای ولایتی ولایت هرات، محمد امین امینی آمر اداره نورم و استاندارد و گل آقا جمشیدی کارشناس حقوقی ولایت هرات ...