برنامه بزنگاه (۵۳)

برنامه بزنگاه (۵۳)

موضوع برنامه : بررسی دور سوم نشست چهار جانبه صلح در اسلام آباد مهمانان برنامه : عبدالقادر کامل و محمد انور متین کارشناسان سیاسی ...