برنامه بزنگاه (۵۲)

برنامه بزنگاه (۵۲)

موضوع برنامه : چگونه می توانیم توسط راهکارهای دینی و روانشناسی از خودکشی جلوگیری کنیم؟ مهمانان برنامه : عبدالمجید صمیم استاد دانشگاه هرات و محمد فرید فائز روانشناس ...