برنامه بزنگاه (۵۰)

برنامه بزنگاه (۵۰)

موضوع برنامه : بررسی وضعیت سرمایه گذاری در ولایت هرات مهمانان برنامه : نقیب الله سیاوشانی سرمایه گذار، نقیب الله رسولی استاد دانشگاه و حمیدالله خادم رییس اتحادیه صنعتگران ولایت هرات ...