برنامه بزنگاه (۴۸)

برنامه بزنگاه (۴۸)

موضوع برنامه : بررسی اعلام تاریخ دقیق انتخابات شورای ملی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات مهمانان برنامه : زلمی مالیار استاد دانشگاه هرات، محمد یونس حیدری مسئول حزب انسجام مردم افغانستان و محمد شیرمستی رییس دفتر حزب الله...