برنامه بزنگاه (۴۲)

برنامه بزنگاه (۴۲)

موضوع برنامه : جنگ طالبان در تابستان و صلح آنان در زمستان مهمانان برنامه : برزین خطیبی آگاه مسائل سیاسی، بصیر بیگ‌زاد رییس مرکز مطالعات استراتژیک منطقه‌ای و غلام محمد مصون آگاه مسائل سیاسی ...