برنامه بزنگاه (۵۶)

برنامه بزنگاه (۵۶)

موضوع برنامه : بررسی وضعیت امنیتی در سال ۱۳۹۴ مهمانان برنامه : دکتر مهدی حدید رییس کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات، عبدالقادر کامل کارشناس مسائل سیاسی و محمد انور متین کارشناس مسائل سیاسی ...