برنامه بزنگاه (۴۰)

برنامه بزنگاه (۴۰)

موضوع برنامه : بررسی روابط افغانستان با هند مهمانان برنامه : فردینا سروش تحلیل‎گر مسائل بین‌الملل، عبدالخلیل عمادی عضو حزب عدالت‌خواهان افغانستان و عبدالقادر کامل کارشناس مسائل سیاسی ...