برنامه بزنگاه (۳۹)

برنامه بزنگاه (۳۹)

موضوع برنامه : بررسی تشکیل شورای حراست و ثبات مهمانان برنامه : مسعود جویا استاد دانشگاه، غلام حسن مجروح کارشناس سیاسی و غلام محمد مصوون کارشناس سیاسی و نظامی ...