چه برخوردی با همکاران بد در محیط‌های کاری داشته باشیم؟

چه برخوردی با همکاران بد در محیط‌های کاری داشته باشیم؟

از مخالفت های کوچک گرفته تا رقابت ها و چشم و هم‌چشمی‌ها. همه می‌دانیم که افراد مخالفمان چطور در محل کار بر ما تاثیر می گذارند اما حتی در موارد شدیدتر، همیشه راهی برای برخورد با آن همکار ناسازگار هم وجود دارد. اگر مجبورید...