برای ۶۱ خانواده در غور کمک نقدی صورت گرفت

برای ۶۱ خانواده در غور کمک نقدی صورت گرفت

وزارت مهاجران و عودت کنندگان گفته که طی هفته گذشته برای ۶۱ خانواده بی‌جا شده در غور کمک شده است. در خبرنامه انتشاریافته این وزارت آمده است، موسسه ACF برای ۶۱ خانواده بی‌جا شده در سه بخش از ۵ هزار الی ۱۲ هزار افغانی کمک...