غنی: بدرفتاری با احمد ایشچی به گونه جدی بررسی می‌شود

غنی: بدرفتاری با احمد ایشچی به گونه جدی بررسی می‌شود

ریاست جمهوری کشور در مورد اتهام بدرفتاری از سوی معاون اول ریاست جمهوری با احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان تحقیق می‌کند. ریاست جمهوری به مردم اطمینان می‌دهد که هر آنچه در نتیجه تحقیقات به اثبات برسد، در موردش توسط...