کمک بیش از دوازده میلیون دالری جاپان به بخشی صحی

کمک بیش از دوازده میلیون دالری جاپان به بخشی صحی

دولت جاپان برای محو پولیو و جلوگیری از انتشار امراض قابل پیش‌گیری توسط واکسین در افغانستان، تعهد ۱۲.۴ میلیون دالر را نمود. متسوجی سوزاکا، سفیر جاپان و خانم ادل خضر،‌ نماینده صندوق وجهی اطفال ملل متحد در افغانستان،‌...