بحث پیرامون معارف در پنجمین پنل پنجمین نشست گفت وگوهای امنیتی

بحث پیرامون معارف در پنجمین پنل پنجمین نشست گفت وگوهای امنیتی

در پنجمین پنل پنجمین دور گفت وگوهای امنیتی در هرات معین وزارت معارف کشور و کارشناسان حاضر در این پنل پیرامون معارف و چالش های پیش رو و همچنین دستاوردهای معارف افغانستان بحث کردند. به بیان حاضرین در پنل یکی از راه های...