با گذشت ۸ ماه از سال مالی تنها ۷ فیصد بودجه انکشافی به هرات رسیده است

با گذشت ۸ ماه از سال مالی تنها ۷ فیصد بودجه انکشافی به هرات رسیده است

هشت ماه از سال مالی روان گذشته اما تاکنون تنها هفت درصد از بودجه انکشافی سالانه به ولایت هرات انتقال یافته است. پارلمان کشور امسال برای انجام کارهای زیربنایی در هرات ۱۵۰ میلیون دالر بودجه انکشافی تعیین کرده است اما با...