با همکار آزارگر چگونه رفتار کنیم؟

با همکار آزارگر چگونه رفتار کنیم؟

یک : برای انجام هیچ کار حساسی به آنها اعتماد نکنید، اگر کارفرما هستید این شخص را استخدام نکنید و اگر همکار او هستید سعی کنید از او دوری کنید، دلیل اصلی این مساله این است که شما هیچ وقت نمی توانید بدانید او چه زمانی احساسات...