با این روش هرگز وقت کم نمی آورید!

با این روش هرگز وقت کم نمی آورید!

آن چیست که از طلا با ارزش تر است، خریدنی به دست آوردنی و ذخیره کردنی نیست و هیچوقت به اندازه کافی از آن ندارید. پاسخ معما زمان است. با این قانون هرگز از کمبود وقت شکایت نمی کنید، در ابتدا می‌خواهم به این معما پاسخ بدهید:آن...