کمک ۳۵ میلیون دالری بانک جهانی به شرکت هرات برشنا

کمک ۳۵ میلیون دالری بانک جهانی به شرکت هرات برشنا

بیش از ۳۵ میلیون دالر به شرکت برق هرات از سوی بانک جهانی اختصاص داده شده است.   این مقدار پول جهت حل مشکلات قبلی شرکت برشنا و برنامه جدید این شرکت  به مصرف خواهد رسید. رییس عمومی شرکت برشنا میگوید که مشکلاتی که در قسمت...