بانک مرکزی بیست میلیون دالر لیلام کرد

بانک مرکزی بیست میلیون دالر لیلام کرد

بانک مرکزی اعلام کرده است که، د افغانستان بانک الی مبلغ بیست میلیون دالر امریکایی را امروز به گونۀ لیلام بفروش می رساند. این بانک از تمامی صرافان و شرکت‌های بازرگانی که مبلغ یک میلیون و پنجصدهزار افغانی جهت تضمین به این...