ادامه همکاری بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیایی در افغانستان

ادامه همکاری بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیایی در افغانستان

مقام‌ها در وزارت مالیه می گویند که بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیایی (AIIB) تعهد خود را در قسمت همکاری با افغانستان تجدید نموده است.   «اجمل حمید عبدالرحیم‌زی» سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید این تعهد از سوی " جن لیچون"...