بانک جهانی در تلاش برای توسعه یک دهلیز اقتصادی در گذرگاه خیبر است

بانک جهانی در تلاش برای توسعه یک دهلیز اقتصادی در گذرگاه خیبر است

منابع در بانک جهانی می‌گویند که این بانک بیش‌از نیم میلیارد دالر را برای دو پروژه برای پشتیبانی از انرژی‌های تجدید پذیر در ولایت سند پاکستان و گسترش فعالیت اقتصادی میان افغانستان و پاکستان فراهم کرده است.   «الانگو...