بانک جهانی بر افزایش و تداوم کمک‌های خود به افغانستان تعهد داد

بانک جهانی بر افزایش و تداوم کمک‌های خود به افغانستان تعهد داد

معاون بانک جهانی روز گذشته در دیدار با محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور بر افزایش و تداوم همکاری‌های بانک جهانی به افغانستان اطمینان داد. کایل پیترز معاون بانک جهانی در این دیدار از تکمیل شدن برنامه‌ی میثاق شهروندی...