بانک جهانی، ۷۰ میلیون دالر برای رشد زراعت در کشور کمک می‌کند

بانک جهانی، ۷۰ میلیون دالر برای رشد زراعت در کشور کمک می‌کند

وزارت انرژی و آب از کمک ۷۰ میلیون دالری بانک جهانی برای بازسازی شبکه‌های آبیاری در کشور خبر داده است. وزارت انرژی و آب با نشر خبرنامه‌ای گفته است که برای بازسازی شبکه‌های آب‌رسانی در کشور بانک جهانی ۷۰ میلیون دالر را...