بانک توسعه اسلامی به بخش ترکمنی پروژه تاپی کمک ۷۰۰ میلیون دالری کرد

بانک توسعه اسلامی به بخش ترکمنی پروژه تاپی کمک ۷۰۰ میلیون دالری کرد

بانک توسعه اسلامی ، ۷۰۰ میلیون دالر، وام برای تامین مالی ساخت بخش ترکمنی خط لوله گاز تاپی، اختصاص داده است. این توافق در واشنگتن دی سی در هنگام جلسه پاییزی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی امضا شد. ساخت و ساز خط لوله گاز...