بانک انکشاف آسیایی متعهد به تمویل سه پروژه‌های برق شده است

بانک انکشاف آسیایی متعهد به تمویل سه پروژه‌های برق شده است

وزارت انرژی و آب می‌گوید، بانک انکشاف آسیایی قرارداد های را با این وزارت امضا کرده که در نتیجه آن‌ها، سه پروژه مهم به بهره برداری سپرده خواهد شد. امان الله غالب، معین وزارت انرژی و آب می گوید تمامی این پروژه‌ها ۴۵۰...