بانک انکشاف آسیایی ۸۵۸ میلیون دالر برای بازسازی افغانستان کمک می‌کند

بانک انکشاف آسیایی ۸۵۸ میلیون دالر برای بازسازی افغانستان کمک می‌کند

وزارت مالیه می‌گوید که بانک انکشاف آسیایی تعهد کرده که مبلغ ۸۵۸ میلیون دالر به‌منظور انکشاف زیربناها در کشور، بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ به دولت افغانستان کمک می‌کند. این وزارت در خبرنامۀ گفته که تعهد جدید بانک انکشاف...