بانک انکشاف آسیایی ۸۸۷ میلیون دالر به افغانستان کمک خواهد کرد

بانک انکشاف آسیایی ۸۸۷ میلیون دالر به افغانستان کمک خواهد کرد

بانک انکشاف آسیایی در یک برنامه پنج ساله جدید اش ۸۸۷ میلیون دالر به افغانستان کمک خواهد کرد.   اهداف اساسی این برنامه بانک انکشاف آسیایی زدودن فقر و ناداری و انکشاف دوامدار عنوان شده‌ است. این برنامه از سال جاری تا...