برای برخی از بانوان در چهار ولسوالی هرات کمک نقدی صورت می‌گیرد

برای برخی از بانوان در چهار ولسوالی هرات کمک نقدی صورت می‌گیرد

برای برخی از بانوان در چهار ولسوالی هرات کمک نقدی صورت می‌گیرد.   مسئولان در ادارۀ کار و امور اجتماعی هرات با بیان این مطلب گفته‌اند که برای بیش از ۶۰۰ بانو، مبلغ ۵۰۰ دالر برای هر بانو مد نظر گرفته شده‌است. ریاست کار...