برای ۲۹۰ تن از باغداران فراه کود کیمیاوی توزیع شد

برای ۲۹۰ تن از باغداران فراه کود کیمیاوی توزیع شد

برای ۲۹۰ تن از باغداران ولایت فراه کود کیمیاوی توزیع گردید. مسئولان در اداره زراعت فراه می‌گویند، به هر باغدار به مقدار ۹۰ لیتر کود کیمیاوی فسفوفیکس و ۲۰۰ کیلوگرام کود کیمیاوی شکتی توزیع شده است. عبدالمنان متین رئیس...