باشندگان غور تظاهرات کردند

باشندگان غور تظاهرات کردند

امروز صدها تن از باشندگان شمال شهر فیروز کوه به حمایت از نظامیان افغان وبرضد جنگجویان داعش راهپیمایی کردند. این افراد از اداره محلی غور خواستند برای انان اجازه داده شود تا درعملیات سرکوبی داعش همراه با نیروهای امنیتی...