باز شدن یک مرکز اقامتگاه برای پناهجویان در پاریس

باز شدن یک مرکز اقامتگاه برای پناهجویان در پاریس

شهر پاریس برای کاهش مشکلات بزرگ پناهجویان اش، یک مرکز اقامتگاه برای اسکان موقت تا ۴۰۰ انسان باز کرد. این مرکز در حال حاضر برای مردان اختصاص یافته است. مرکز اقامتگاه جدید برای پناهجویان موقتی است. در این مرکز پناهجویان...