بازگشت مهاجرین افغان از ایران ۱۰۰ در صد افزایش یافته است

بازگشت مهاجرین افغان از ایران ۱۰۰ در صد افزایش یافته است

از آغاز سال روان تاکنون ۱۵۶ هزار مهاجر افغان از ایران به کشور بازگشته اند.   این آمار در مقایسه با سال گذشته و زمان مشابه آن، افزایش ۱۰۰ درصدی را نشان می دهد. این آمار را  جاوید نادم رئیس مهاجران و عودت کنندگان هرات،...