بازگشت مهاجرین از پاکستان به تاخیر افتاد

بازگشت مهاجرین از پاکستان به تاخیر افتاد

وزارت مهاجرین و عودت کنند‌گان افغانستان می‌گوید، بازگشت مهاجران راجستر شده افغان از پاکستان، به تأخیر افتاده‌است. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت گفت، تاخیر در روند بازگشت مهاجران افغان از پاکستان، تصمیمی...