بازگشت مهاجرین ازکشورهای همسایه کاهش یافته است

بازگشت مهاجرین ازکشورهای همسایه کاهش یافته است

بازگشت مهاجرین از کشور ایران در چهارماه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. مسئولان ریاست مهاجرین و عودت کنندگان هرات می گویند در سال جاری ۴۲ خانواده به صورت داوطلبانه از کشور ایران به افغانستان برگشته...