شماری از بازرگانان هرات از ناامنی‌ها در بزرگ‌راه هرات – اسلام قلعه نگران اند

شماری از بازرگانان هرات از ناامنی‌ها در بزرگ‌راه هرات – اسلام قلعه نگران اند

شماری از سرمایه‌گذاران و بازرگانان از ناامنی‌های اخیر در هرات بخصوص بزرگ‌راه هرات ـ اسلام قلعه ابراز نگرانی کرده می‌گویند که اگر این معضل حل نشود، سرمایه‌های‌ شان را به خارج از افغانستان منتقل خواهند کرد. در همین...